Cross Image

O projekcie

About the Project

Projekt „Wirtualny cmentarz” ma na celu inwentaryzację i digitalizację informacji o grobach i zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym w Pomiechowie.

The "Virtual Cemetery" project aims to record and digitize information about graves and the deceased resting in the parish cemetery in Pomiechowo.

Projekt jest inicjatywą Stowarzyszenia Twórcza Dolina prowadzącego także stronę Historia Pomiechówka.

The project is an initiative of Twórcza Dolina Association which also runs the Historia Pomiechówka website.

Wolontariusze mają głos – reportarz z inwentaryzacji cmentarza

Licencja

License

Wszystkie opublikowane w ramach projektu materiały są dostępne jako dobro publiczne na zasadach licencji: Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 (Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International – CC BY-SA 4.0) – tekst licencjipodsumowanie zasad

All materials published within the project are available as public domain under the terms of the license: Creative Commons – Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International – CC BY-SA 4.0 – license textsummary of terms

Licencja Creative Commons

Polityka Prywatności Systemu Wirtualnego Cmentarza

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zbieranych przez System Wirtualnego Cmentarza (dalej jako „System”). Przez korzystanie z Systemu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

2. Rodzaje zbieranych danych
 • Adresy e-mail użytkowników zgłaszających błędy lub poprawki w danych.
 • Informacje o błędach i poprawkach zgłaszanych przez użytkowników.
3. Cel zbierania danych

Dane zbierane są w celu:

 • Identyfikacji i kontaktu z użytkownikami zgłaszającymi błędy lub poprawki.
 • Ulepszania jakości danych oraz funkcjonalności Systemu.
 • Zapewnienia odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników.
4. Przechowywanie danych

Wszystkie dane są przechowywane bezpiecznie w chmurze Google. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

5. Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane żadnym trzecim stronom, chyba że wymaga tego prawo lub jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3.

6. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych.
 • Żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe.
 • Żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie internetowej Systemu.

8. Kontakt

W razie pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez e-mail: kontakt@tworczadolina.pl.

Data wejścia w życie: 1 listopada 2023 r.

Privacy Policy of Virtual Cemetery System

1. Introduction

This Privacy Policy applies to all personal data collected by the Virtual Cemetery System (hereinafter referred to as the "System"). By using the System, the user consents to the processing of data in accordance with this Privacy Policy.

2. Types of Data Collected
 • Email addresses of users reporting errors or corrections in data.
 • Information about errors and corrections reported by users.
3. Purpose of Data Collection

Data is collected for the following purposes:

 • Identification and communication with users reporting errors or corrections.
 • Improving the quality of data and System functionality.
 • Providing responses to user submissions.
4. Data Storage

All data is securely stored in Google Cloud. We implement appropriate security measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction.

5. Data Sharing

Personal user data is not shared with any third parties unless required by law or necessary to achieve the purposes specified in section 3.

6. User Rights

Users have the right to:

 • Request access to their personal data.
 • Request correction of their personal data if it is inaccurate.
 • Request deletion of their personal data.
 • Request restriction of processing of their personal data.
 • Object to the processing of their personal data.
7. Changes to Privacy Policy

We reserve the right to make changes to the Privacy Policy. We will inform users about any changes on the System's website.

8. Contact

If you have any questions regarding the Privacy Policy, please contact us via email: kontakt@tworczadolina.pl.

Effective Date: November 1, 2023.